Sustainable business developement

  Start | Tjänster | Om oss | Nätverk och partners  
div

 

Vi har stor erfarenhet av att driva komplexa utvecklingsprojekt, och särskilt att hantera gränssnittet mellan IT och affären/verksamheten för att skapa en väl fungerande och hållbar helhet.

 

Business Transformation

Vi lever i en föränderlig värld med globala och lokala drivkrafter som direkt och indirekt påverkar ett företags affärsverksamhet. Det kan vara svårt att identifiera drivkrafterna, se hur de relaterar till varann samt förutse hur de kommer påverka företaget eller organisationen. Vilka drivkrafter innebär en risk och vilka innebär en möjlighet ?och hur ska företaget skydda sig och samtidigt ta vara på alla möjligheter?

 

En drivkraft som växer sig allt starkare bland företag är att arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv - med hänsyn till sociala, miljömässiga, och ekonomiska aspekter. Både människor, företag, och organisationer påverkas av globala och lokala drivkrafter, vilket innebär att dessa intressenter ställer allt högre krav på produkter och tjänster, ansvartagande genom hela värdekedjan, samt transparens och hållbarhetsredovisning.

 

Många verksamheter är redan idag väldigt komplexa och kan vara svåra att hantera och förstå inom sitt eget systemperspektiv. För att åstadkomma hållbara lösningar krävs ofta samarbete på en ännu högre systemnivå, vilket i sin tur ökar komplexiteten. För att utveckla och erbjuda hållbara lösningar, ofta systemlösningar bestående av såväl produkter som tjänster, måste företagen söka samarbeten med helt nya aktörer - ibland i helt andra branscher. Detta kan också innebära att företagen måste öppna upp och bjuda in för samverkan, vilket kan innebära en ökad risk i sig. Det handlar alltså om att balansera risker och möjligheter på ett strukturerat sätt.

 

Komplexitet - Managing open innovation

På Malmeken har vi ett holistiskt synsätt och stor erfarenhet av att hantera komplexitet på ett strukturerat sätt. Vi genomför risk- och möjlighetsanalyser och identifierar lokala och globala drivkrafter som påverkar företags affärsverksamheter. Vi hjälper till att integrera ett hållbarhetsperspektiv och därmed minska riskerna, effektivisera arbetet, och framför allt ta vara på helt nya affärsmöjligheter och stärka företagets innovationskraft. Vi identifierar kompetenser och individer och sätter samman multidiciplinära team baserat på uppgiften, de svåra frågorna och utmaningarna. Malmeken kan erbjuda rådgivning och även ett personligt nätverk som omfattar både näringslivet och akademin.

 

 

Malmeken erbjuder tjänster inom

 

Omvärldsanalys & Scenarioplanering

Där vi analyserar de globala och lokala drivkrafterna, samt risker och möjligheter som direkt eller indirekt påverkar företagets affärer.

 

Strategisk affärsutveckling och innovation

Där vi integrerar hållbarhet i företagets affärsmål för att skydda företagets värde, och även ta vara på nya affärs- och innovationsmöjligheter.

 

Change Management

Genom att leda och styra individer, team, och organisationer genom en förändringsprocess mot uppsatta affärsmål med hänsyn till identifierade utmaningar.

 

Project Management - Managing open innovation

Med ett holistiskt synsätt och ett helhetsperspektiv. Vi leder gärna komplexa projekt i internationell miljö och i multidiciplinära team.

 

Upphandling

Med ett finansiellt, socialt, och miljömässigt ansvarstagande som eliminerar eller kraftigt minskar risken för att leverantörer längre ner i värdekedjan skadar varumärket.

 

Hållbar IT

Genom effektiva IT-processer, samt IT som en möjliggörare för att åstadkomma en hävstång för hållbarhet.

 

Processutveckling

Där företagets processer optimeras för att bli effektiva och resurssnåla, för att på så sätt stödja affärsmålen.

 

Outsourcing

Som säkerställer att valda leverantörers och partners värdegrund överenstämmer med kundens.

 

Malmeken AB, Skärvallsgatan 6B, SE-426 79 Västra Frölunda, Sweden. Mobile +46 708 29 54 54 E-mail: info@malmeken.se

At this chanel replica handbags time, the most beneficial provide current chanel replica handbags market convenience the moment how much chanel replica handbags, a result of the simple fact it is importance is usually firm, often called the posh segment connected with complicated foreign exchange. Once this acceptance chanel replica handbags connected with extravagance objects must to take into consideration chanel replica value, this may not be a machine procedure, but keep away from chanel replica having linked to so some people attain cheapening.